งานสัมมนา
งานสัมมนาประชาสัมพันธ์ "ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

รายละเอียดงานสัมมนา

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก  ได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ 

"ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"

ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต (กรุงเทพมหานคร)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้การรับรองมาตรฐาน Q Mark และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจาก Q Mark จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น 

  1. ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถบรรทุกและการประกันสินค้า 
  2. สินเชื่อพิเศษ จากธนาคาร/ผู้ให้บริการสินเชื่อ 
  3. สิทธิพิเศษอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

โดยท่านผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน และผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่


ติดต่อสอบถาม/ส่งแบบตอบรับ ได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร/โทรสาร 0-2271-8490   Email : develop_dlt@hotmail.com, developdlt.aec@gmail.com

เนื่องจากขณะนี้มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเข้างานสัมมนาเต็มจำนวน 100 คน  จึงขอทำการปิดรับลงทะเบียน มา ณ ที่นี้ 

โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต (กรุงเทพมหานคร)
08:30 น. - 16:00 น.
28 สิงหาคม 2561
100 คน
Share :
งานสัมมนาประชาสัมพันธ์ "ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
รายละอียดงานสัมมนา

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก  ได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ 

"ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"

ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต (กรุงเทพมหานคร)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้การรับรองมาตรฐาน Q Mark และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจาก Q Mark จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น 

  1. ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถบรรทุกและการประกันสินค้า 
  2. สินเชื่อพิเศษ จากธนาคาร/ผู้ให้บริการสินเชื่อ 
  3. สิทธิพิเศษอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

โดยท่านผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน และผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่


ติดต่อสอบถาม/ส่งแบบตอบรับ ได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

โทร/โทรสาร 0-2271-8490   Email : develop_dlt@hotmail.com, developdlt.aec@gmail.com

เนื่องจากขณะนี้มีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนเข้างานสัมมนาเต็มจำนวน 100 คน  จึงขอทำการปิดรับลงทะเบียน มา ณ ที่นี้ 

โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต (กรุงเทพมหานคร)
08:30 น. - 16:00 น.
28 สิงหาคม 2561
100 คน
Share :