เกี่ยวกับ Q Mark

ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน


ผู้ขอรับรองยื่นคำขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและแบบประเมินตนเอง
หน่วยตรวจประเมินอิสระนัดหมายเข้าตรวจประเมินและ
แจ้งค่าธรรมเนียมการตรวจ
เข้าตรวจประเมิน ณ สถานที่ประกอบการ
สรุปผลการตรวจประเมินแจ้งผลตรวจประเมินมายังกรมการขนส่งทางบก
คณะกรรมการคุณภาพรับรองผล
แจ้งผลการรับรอง Qmark
ประเมินตนเองและรับการตรวจประเมินเพื่อขอต่ออายุ ใบรับรองตามกำหนดระยะเวลา

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ และ ข่าวสาร

Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

กำหนดหลักเกณฑ์การระบุ สีรถในคู่มือจดทะเบียน

Read more ...
681 ครั้ง
06 ม.ค. 2561
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

แนะ!! การแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่าง ทั้งระบบรองรับน้ำหนัก

Read more ...
679 ครั้ง
06 ม.ค. 2561
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

กรมการขนส่งทางบก

Read more ...
758 ครั้ง
05 ม.ค. 2561

งานสัมมนา

ประกาศรายละเอียดของงานสัมมนา