เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร เวอร์ชั่น ขนาด ไฟล์สกุล จำนวน
ดาวน์โหลด
  
เอกสารประกอบการสัมนา
การอบรมผู้ตรวจประเมินฯ (Q Mark) 2 เม.ย. 2562 02 เม.ย. 62 1,968 KB PDF 188 Download
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง (Q Mark)
ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ 21 ส.ค. 61 165 KB DOC 418 Download
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ 08 ส.ค. 61 133 KB JPG 438 Download
ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q mark 08 ส.ค. 61 13,181 KB PDF 406 Download
คู่มือพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วไป 13 มี.ค. 62 44,153 KB PDF 86 Download
ไฟล์เอกสารอ้างอิง 08 ส.ค. 61 118 KB PDF 392 Download
ไฟล์แบบประเมินตนเอง 08 ส.ค. 61 190 KB DOC 473 Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน 08 ส.ค. 61 143 KB PDF 211 Download
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน 08 ส.ค. 61 86 KB PDF 332 Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฯ (Q Mark) 05 เม.ย. 62 1,252 KB PDF 208 Download
Service Quality Standard for Truck Operation (English Version) 13 มี.ค. 62 4,012 KB PDF 17 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
MOU ปี 2561 21 ส.ค. 61 928 KB PDF 315 Download
MOU ปี 2559 21 ส.ค. 61 611 KB PDF 168 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark 21 ส.ค. 61 1,439 KB PDF 224 Download
สิิทธิประโยชน์ Q Mark ของวิริยะประกันภัย 21 ส.ค. 61 4,025 KB JPG 150 Download
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 13 มี.ค. 62 958 KB วิริยะPDF 9 Download
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13 มี.ค. 62 329 KB PDF 8 Download
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 13 มี.ค. 62 2,057 KB PDF 7 Download
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค.58) 22 ส.ค. 61 321 KB ค58)PDF 157 Download
ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10 13 มี.ค. 62 5,144 KB ครึ่งปีแรก1- 2562PDF 13 Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารประกอบการสัมนา
การอบรมผู้ตรวจประเมินฯ (Q Mark) 2 เม.ย. 2562
Download
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง (Q Mark)
ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ
Download
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
Download
ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q mark
Download
คู่มือพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วไป
Download
ไฟล์เอกสารอ้างอิง
Download
ไฟล์แบบประเมินตนเอง
Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน
Download
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน
Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฯ (Q Mark)
Download
Service Quality Standard for Truck Operation (English Version)
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
MOU ปี 2561
Download
MOU ปี 2559
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
Download
สิิทธิประโยชน์ Q Mark ของวิริยะประกันภัย
Download
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Download
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Download
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Download
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค.58)
Download
ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10
Download