เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร เวอร์ชั่น ขนาด ไฟล์สกุล จำนวน
ดาวน์โหลด
  
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 165/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (สั่ง ณ วันที่ 20 มี.ค. 2561) 19 พ.ค. 63 644 KB PDF 67 Download
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ.2562 24 พ.ค. 62 8,544 KB PDF 1555 Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน (26 ก.พ.63) 06 มี.ค. 63 937 KB PDF 263 Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน * นักวิชาการขนส่ง *(26 ก.พ.63) 06 มี.ค. 63 1,287 KB เป็นผู้ตรวจประเมินPDF 140 Download
เอกสารประกอบการสัมนา
การอบรมผู้ตรวจประเมินฯ (Q Mark) 2 เม.ย. 2562 02 เม.ย. 62 1,968 KB PDF 972 Download
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง (Q Mark)
ประกาศการรับรองมาตรฐาน Q mark (พ.ศ.2557) 24 พ.ค. 62 13,181 KB PDF 940 Download
คู่มือพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วไป พ.ศ. 2562 17 มิ.ย. 62 5,029 KB PDF 1183 Download
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ 08 ส.ค. 61 133 KB JPG 1021 Download
ใบสมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (พ.ศ.2562) 24 พ.ค. 62 186 KB PDF 562 Download
แบบประเมินตนเอง ข้อบังคับ 27 ข้อกำหนด (พ.ศ.2562) 24 พ.ค. 62 214 KB PDF 930 Download
Service Quality Standard for Truck Operation (English Version) 2019 24 ก.พ. 63 4,012 KB PDF 282 Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (พ.ศ.2563) 07 พ.ย. 63 24,284 KB PDF 309 Download
มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)
ใบสมัครขอรับรองมาตรฐานและแบบประเมินตนเอง สำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) 29 เม.ย. 64 711 KB PDF 132 Download
คู่มือมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) 03 พ.ค. 64 6,985 KB คู่มือฯ Q COLD CHAINPDF 17 Download
รายงานผลการศึกษา (Final Report) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) 03 พ.ค. 64 20,300 KB รายงานผลการศึกษาฯ Q COLD CHAIN (FINAL REPORT)PDF 2 Download
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) 03 พ.ค. 64 460,711 KB แผ่นพับ6_RE2CS6 (FINAL)PDF 4 Download
อินโฟกราฟิก (Infographic) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) 03 พ.ค. 64 881 KB INFO 09092020PNG 13 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
สิทธิประโยชน์ - คำสั่งนายทะเบียน คปภ. (1/2564) ให้ลดอัตราเบี้ยประกัน Q Mark 09 ก.พ. 64 22 KB 1-2564 ลดเบี้ยประกัน Q MARKPDF 193 Download
MOU ปี 2561 21 ส.ค. 61 928 KB PDF 991 Download
MOU ปี 2559 21 ส.ค. 61 611 KB PDF 324 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark (กรมฯ) 10 ก.ค. 62 1,439 KB PDF 1038 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark กรมฯ + วิริยะฯ (Infographic) 19 พ.ค. 63 2,416 KB JPG 601 Download
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15 ก.ค. 62 2,176 KB 0715 สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ_VER3PDF 342 Download
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13 มี.ค. 62 329 KB PDF 202 Download
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 13 มี.ค. 62 2,057 KB PDF 215 Download
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Infographic) 26 ส.ค. 63 3,519 KB JPG 120 Download
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค.58) 22 ส.ค. 61 321 KB ค58)PDF 334 Download
ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10 13 มี.ค. 62 5,144 KB ครึ่งปีแรก1- 2562PDF 153 Download
หน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB)
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน 24 ก.พ. 63 143 KB PDF 354 Download
แบบบันทึกการตรวจประเมิน 05 ส.ค. 62 82 KB PDF 223 Download
แบบสรุปผลการตรวจประเมิน 05 ส.ค. 62 28 KB PDF 144 Download
ประกาศการขึ้นหน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB) 18 ต.ค. 2561 27 ก.พ. 63 145 KB PDF 45 Download
ข้อมูลติดต่อและ แผนที่หน่วยตรวจประเมินอิสระ(IB) คลิก! 09 ก.พ. 64 260 KB PDF 16 Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
ทำเนียบ Q Mark 25 พ.ค. 64 10,924 KB ค64PDF 8 Download
ดาวน์โหลดไฟล์ทำเนียบ Q 29 ม.ค. 64 10,081 KB PDF 126 Download
ตัวชี้วัดขนส่งจังหวัด (Q Mark) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือ คค 0405.6/ว.93 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2564 แจ้ง ขสจ.ปี 2564 09 ก.พ. 64 37 KB หนังสือ คค 04056ว93 ลงวันที่ 2 กพ 2564 แจ้ง ขสจปี 2564PDF 15 Download
รายละเอียดตัวชี้วัด ขสจ. ปี 2564 เอกสารแนบ 1 09 ก.พ. 64 1,324 KB รายละเอียดตัวชี้วัด ขสจ ปี 2564 เอกสารแนบ 1PDF 20 Download
ใบสมัครขอรับรองฯ Q Mark 09 ก.พ. 64 186 KB ใบสมัครPDF 14 Download
แบบประเมินตนเอง 09 ก.พ. 64 215 KB แบบประเมินตนเองPDF 18 Download
คำสั่งนายทะเบียน คปภ. (1/2564) ให้ลดอัตราเบี้ยประกัน Q Mark 09 ก.พ. 64 23 KB คปภPDF 9 Download
สิทธิประโยชน์ - บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 09 ก.พ. 64 2,416 KB วิริยะJPG 9 Download
สิทธิประโยชน์ - บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 09 เม.ย. 64 2,077 KB JPG 13 Download
คู่มือมาตรฐานฯ Q Mark 09 ก.พ. 64 5,030 KB คู่มือ Q MARKPDF 76 Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 165/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (สั่ง ณ วันที่ 20 มี.ค. 2561)
Download
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ.2562
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน (26 ก.พ.63)
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน * นักวิชาการขนส่ง *(26 ก.พ.63)
Download
เอกสารประกอบการสัมนา
การอบรมผู้ตรวจประเมินฯ (Q Mark) 2 เม.ย. 2562
Download
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง (Q Mark)
ประกาศการรับรองมาตรฐาน Q mark (พ.ศ.2557)
Download
คู่มือพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วไป พ.ศ. 2562
Download
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
Download
ใบสมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (พ.ศ.2562)
Download
แบบประเมินตนเอง ข้อบังคับ 27 ข้อกำหนด (พ.ศ.2562)
Download
Service Quality Standard for Truck Operation (English Version) 2019
Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (พ.ศ.2563)
Download
มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)
ใบสมัครขอรับรองมาตรฐานและแบบประเมินตนเอง สำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)
Download
คู่มือมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)
Download
รายงานผลการศึกษา (Final Report) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)
Download
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)
Download
อินโฟกราฟิก (Infographic) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
สิทธิประโยชน์ - คำสั่งนายทะเบียน คปภ. (1/2564) ให้ลดอัตราเบี้ยประกัน Q Mark
Download
MOU ปี 2561
Download
MOU ปี 2559
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark (กรมฯ)
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark กรมฯ + วิริยะฯ (Infographic)
Download
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Download
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Download
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Download
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Infographic)
Download
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค.58)
Download
ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10
Download
หน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB)
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน
Download
แบบบันทึกการตรวจประเมิน
Download
แบบสรุปผลการตรวจประเมิน
Download
ประกาศการขึ้นหน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB) 18 ต.ค. 2561
Download
ข้อมูลติดต่อและ แผนที่หน่วยตรวจประเมินอิสระ(IB) คลิก!
Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
ทำเนียบ Q Mark
Download
ดาวน์โหลดไฟล์ทำเนียบ Q
Download
ตัวชี้วัดขนส่งจังหวัด (Q Mark) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือ คค 0405.6/ว.93 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2564 แจ้ง ขสจ.ปี 2564
Download
รายละเอียดตัวชี้วัด ขสจ. ปี 2564 เอกสารแนบ 1
Download
ใบสมัครขอรับรองฯ Q Mark
Download
แบบประเมินตนเอง
Download
คำสั่งนายทะเบียน คปภ. (1/2564) ให้ลดอัตราเบี้ยประกัน Q Mark
Download
สิทธิประโยชน์ - บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Download
สิทธิประโยชน์ - บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Download
คู่มือมาตรฐานฯ Q Mark
Download