เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร เวอร์ชั่น ขนาด ไฟล์สกุล จำนวน
ดาวน์โหลด
  
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ.2562 24 พ.ค. 62 8,544 KB PDF 1197 Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน (26 ก.พ.63) 06 มี.ค. 63 937 KB PDF 154 Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน * นักวิชาการขนส่ง *(26 ก.พ.63) 06 มี.ค. 63 1,287 KB เป็นผู้ตรวจประเมินPDF 89 Download
เอกสารประกอบการสัมนา
การอบรมผู้ตรวจประเมินฯ (Q Mark) 2 เม.ย. 2562 02 เม.ย. 62 1,968 KB PDF 817 Download
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง (Q Mark)
ประกาศการรับรองมาตรฐาน Q mark (พ.ศ.2557) 24 พ.ค. 62 13,181 KB PDF 834 Download
คู่มือพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วไป พ.ศ. 2562 17 มิ.ย. 62 5,029 KB PDF 983 Download
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ 08 ส.ค. 61 133 KB JPG 919 Download
ใบสมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (พ.ศ.2562) 24 พ.ค. 62 186 KB PDF 455 Download
แบบประเมินตนเอง ข้อบังคับ 27 ข้อกำหนด (พ.ศ.2562) 24 พ.ค. 62 214 KB PDF 769 Download
Service Quality Standard for Truck Operation (English Version) 2019 24 ก.พ. 63 4,012 KB PDF 240 Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (พ.ศ.2563) 07 พ.ย. 63 24,284 KB PDF 265 Download
ใบสมัครขอรับรองมาตรฐานและแบบประเมินตนเอง สำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) 30 เม.ย. 63 156 KB PDF 67 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
MOU ปี 2561 21 ส.ค. 61 928 KB PDF 882 Download
MOU ปี 2559 21 ส.ค. 61 611 KB PDF 289 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark (กรมฯ) 10 ก.ค. 62 1,439 KB PDF 861 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark กรมฯ + วิริยะฯ (Infographic) 19 พ.ค. 63 2,416 KB JPG 479 Download
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15 ก.ค. 62 2,176 KB 0715 สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ_VER3PDF 237 Download
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13 มี.ค. 62 329 KB PDF 141 Download
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 13 มี.ค. 62 2,057 KB PDF 162 Download
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Infographic) 26 ส.ค. 63 3,519 KB JPG 42 Download
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค.58) 22 ส.ค. 61 321 KB ค58)PDF 309 Download
ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10 13 มี.ค. 62 5,144 KB ครึ่งปีแรก1- 2562PDF 133 Download
หน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB)
ไฟล์เอกสารอ้างอิง 24 ก.พ. 63 118 KB PDF 647 Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน 24 ก.พ. 63 143 KB PDF 345 Download
แบบบันทึกการตรวจประเมิน 05 ส.ค. 62 82 KB PDF 187 Download
แบบสรุปผลการตรวจประเมิน 05 ส.ค. 62 28 KB PDF 131 Download
ประกาศการขึ้นหน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB) 18 ต.ค. 2561 27 ก.พ. 63 145 KB PDF 34 Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
ดาวน์โหลดไฟล์ทำเนียบ Q 03 ส.ค. 63 7,641 KB PDF 94 Download
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 165/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (สั่ง ณ วันที่ 20 มี.ค. 2561) 19 พ.ค. 63 644 KB PDF 25 Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ.2562
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน (26 ก.พ.63)
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน * นักวิชาการขนส่ง *(26 ก.พ.63)
Download
เอกสารประกอบการสัมนา
การอบรมผู้ตรวจประเมินฯ (Q Mark) 2 เม.ย. 2562
Download
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง (Q Mark)
ประกาศการรับรองมาตรฐาน Q mark (พ.ศ.2557)
Download
คู่มือพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วไป พ.ศ. 2562
Download
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
Download
ใบสมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (พ.ศ.2562)
Download
แบบประเมินตนเอง ข้อบังคับ 27 ข้อกำหนด (พ.ศ.2562)
Download
Service Quality Standard for Truck Operation (English Version) 2019
Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (พ.ศ.2563)
Download
ใบสมัครขอรับรองมาตรฐานและแบบประเมินตนเอง สำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
MOU ปี 2561
Download
MOU ปี 2559
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark (กรมฯ)
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark กรมฯ + วิริยะฯ (Infographic)
Download
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Download
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Download
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Download
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Infographic)
Download
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค.58)
Download
ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10
Download
หน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB)
ไฟล์เอกสารอ้างอิง
Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน
Download
แบบบันทึกการตรวจประเมิน
Download
แบบสรุปผลการตรวจประเมิน
Download
ประกาศการขึ้นหน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB) 18 ต.ค. 2561
Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
ดาวน์โหลดไฟล์ทำเนียบ Q
Download
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 165/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (สั่ง ณ วันที่ 20 มี.ค. 2561)
Download