กรมการขนส่งทางบก มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าชานเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 3 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดระเบียบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวม โดยกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการดูแลและบริหารสถานีขนส่งสินค้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ซึ่งทำหน้าที่หลักเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าต้นทาง รองรับการขนส่งสินค้าบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก มีโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลักและจังหวัดชายแดนที่มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าและเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งในพื้นที่ สนับสนุนการขนส่งแบบ Hub and Spokes รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเมืองหลักของประเทศ ช่วยให้การขนส่งสินค้าทางถนนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่งไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันด้านการขนส่งระหว่างประเทศด้วย ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายการพัฒนา กรมการขนส่งทางบก จึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประชิดด่านพรมแดนเชียงของ ทำหน้าที่รองรับการขนส่งสินค้าจากจีนตะวันตก ซึ่งทำการขนส่งมาทางถนนสาย R3A ผ่าน สปป. ลาว เข้ามาในประเทศไทยก่อนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เพื่อกระจายสินค้าไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ

2. โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ประชิดด่านพรมแดนนครพนม เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า โดยมีบทบาทและหน้าที่หลักในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บนเส้นทางสาย R12 (ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้) ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3

3. โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค จำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดน 9 แห่ง และสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก 8 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี