ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ขยายการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ ครอบคลุมฯ


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 391

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ขยายการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ ครอบคลุมทั้งการให้บริการประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่งส่วนบุคคล ผู้สนใจขอรับการรับรองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยพัฒนาศักยภาพการประกอบการขนส่งโดยมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด มาตั้งแต่ปี 2553 โดยเริ่มให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งในประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแล้วจำนวน 541 ราย โดยมีจำนวนรถบรรทุกที่ได้การรับรองจำนวน 70,756 คันจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกครอบคลุมทั้งการให้บริการขนส่งในประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศ เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ. 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและประเภทการขนส่งส่วนบุคคล สามารถสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้และปรับปรุงข้อกำหนดบางประการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการขนส่งในปัจจุบัน โดยมีข้อกำหนดครอบคลุมกระบวนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านปฏิบัติการขนส่ง ด้านพนักงาน ด้านยานพาหนะ ด้านลูกค้า และภายนอก รวม 39 ข้อ แบ่งเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามจำนวน 27 ข้อ และข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการดำเนินการจำนวน 12 ข้อ หากผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ แล้ว จะได้รับหนังสือรับรองฯ และได้รับสิทธิในการจัดทำตราสัญลักษณ์ Q เพื่อใช้สำหรับติดรถบรรทุกและ/หรือใช้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้ การรับรองมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกก่อนหน้าประกาศฉบับใหม่มีผลใช้บังคับนั้น สามารถยกระดับการรับรองให้เป็นไปตามประกาศใหม่ได้หรือเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองเมื่อหนังสือรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกจะได้รับการพิจารณาคะแนนพิเศษในการยื่นคำขอประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ ประเทศเพื่อนบ้านและการสำรวจเส้นทาง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าใช้พื้นที่สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก ทั้งสถานีขนส่งที่ให้บริการในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในส่วนภูมิภาคและจะได้รับการสนับสนุนประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงรับสิทธิซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในอัตราเบี้ยพิเศษจากบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานอื่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ที่สนใจและมีความพร้อมสามารถยื่นคำขอพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.thaitruckcenter.com/tdsc หรือส่งหลักฐานทางอีเมล์ develop_dlt@hotmail.com อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด


ดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง การรับรองฯ (Q Mark) พ.ศ. 2562 คลิก!


---------------------------------


สนใจสมัคร Q Mark หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!

2.แบบประเมินตนเอง ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเอง คลิก!

3.สำเนาหน้าแรกของใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ


สามารถส่งใบสมัครได้ที่

1.โทรสาร  0 2271 8490

2.อีเมล  develop_dlt@hotmail.com

3.สมัครผ่านระบบ คลิก !

4.สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

5.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


----------------------------------


ขอบคุณข่าวจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก


Share :กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ขยายการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ ครอบคลุมฯ
19 ก.ค. 2562

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก Q Mark ขยายการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ ครอบคลุมทั้งการให้บริการประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่งส่วนบุคคล ผู้สนใจขอรับการรับรองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยพัฒนาศักยภาพการประกอบการขนส่งโดยมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ให้กับผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด มาตั้งแต่ปี 2553 โดยเริ่มให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งในประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแล้วจำนวน 541 ราย โดยมีจำนวนรถบรรทุกที่ได้การรับรองจำนวน 70,756 คันจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกครอบคลุมทั้งการให้บริการขนส่งในประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศ เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ. 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและประเภทการขนส่งส่วนบุคคล สามารถสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้และปรับปรุงข้อกำหนดบางประการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการขนส่งในปัจจุบัน โดยมีข้อกำหนดครอบคลุมกระบวนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านปฏิบัติการขนส่ง ด้านพนักงาน ด้านยานพาหนะ ด้านลูกค้า และภายนอก รวม 39 ข้อ แบ่งเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามจำนวน 27 ข้อ และข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการดำเนินการจำนวน 12 ข้อ หากผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ แล้ว จะได้รับหนังสือรับรองฯ และได้รับสิทธิในการจัดทำตราสัญลักษณ์ Q เพื่อใช้สำหรับติดรถบรรทุกและ/หรือใช้ประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้ การรับรองมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกก่อนหน้าประกาศฉบับใหม่มีผลใช้บังคับนั้น สามารถยกระดับการรับรองให้เป็นไปตามประกาศใหม่ได้หรือเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองเมื่อหนังสือรับรองฉบับเดิมสิ้นอายุ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกจะได้รับการพิจารณาคะแนนพิเศษในการยื่นคำขอประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ ประเทศเพื่อนบ้านและการสำรวจเส้นทาง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าใช้พื้นที่สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก ทั้งสถานีขนส่งที่ให้บริการในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในส่วนภูมิภาคและจะได้รับการสนับสนุนประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงรับสิทธิซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในอัตราเบี้ยพิเศษจากบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานอื่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งไม่ประจำทางและในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ที่สนใจและมีความพร้อมสามารถยื่นคำขอพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.thaitruckcenter.com/tdsc หรือส่งหลักฐานทางอีเมล์ develop_dlt@hotmail.com อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด


ดาวน์โหลดประกาศ เรื่อง การรับรองฯ (Q Mark) พ.ศ. 2562 คลิก!


---------------------------------


สนใจสมัคร Q Mark หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์  0 2271 8490

อีเมล develop_dlt@hotmail.com


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!

2.แบบประเมินตนเอง ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเอง คลิก!

3.สำเนาหน้าแรกของใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ


สามารถส่งใบสมัครได้ที่

1.โทรสาร  0 2271 8490

2.อีเมล  develop_dlt@hotmail.com

3.สมัครผ่านระบบ คลิก !

4.สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

5.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก อาคาร 4 ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


----------------------------------


ขอบคุณข่าวจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก

   
Share :