ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ "ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล"


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 233

 ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน
ณ ขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค่ะ
ขอบคุณค่ะ 

เรียน    ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. กำหนดการสัมมนา จำนวน 1 ฉบับ

                             2. แบบตอบรับ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q.Mark).และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งของประเทศ จึงได้กำหนดให้มีการสัมมนาประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล”.ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ.ห้องดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

                   ในการนี้ สำนักการขนส่งสินค้า ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย2) มายังกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ที่อีเมล develop_dlt@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

-------------------------------------------------------------------

เอกสารแนบ

1.หนังสือเชิญ

2.กำหนดการ

3.แบบตอบรับ

-------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์. 064 148 3290  (*ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.)

website : www.thaitruckcenter.com/tdsc

facebook fanpage : dlt.TDSC


Share :ขอเชิญเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ "ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล"
27 ก.ย. 2562

 ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน
ณ ขณะนี้ มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้วค่ะ
ขอบคุณค่ะ 

เรียน    ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. กำหนดการสัมมนา จำนวน 1 ฉบับ

                             2. แบบตอบรับ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q.Mark).และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งของประเทศ จึงได้กำหนดให้มีการสัมมนาประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกสำหรับการขนส่งส่วนบุคคล”.ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ.ห้องดอนเมือง 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

                   ในการนี้ สำนักการขนส่งสินค้า ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้จัดส่งแบบตอบรับ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย2) มายังกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ที่อีเมล develop_dlt@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

-------------------------------------------------------------------

เอกสารแนบ

1.หนังสือเชิญ

2.กำหนดการ

3.แบบตอบรับ

-------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก

โทร.,แฟกซ์. 064 148 3290  (*ในวันและเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.)

website : www.thaitruckcenter.com/tdsc

facebook fanpage : dlt.TDSC

   
Share :