ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสอบถาม“การพัฒนาและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก”


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 525

แบบสอบถาม

“การพัฒนาและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก”

แบบสอบถาม“การพัฒนาและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก”

กรมการขนส่งทางบก เห็นความสำคัญของการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ประชาชน และต่อสังคม 

โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาความรู้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

เพื่อให้การพัฒนาดังกล่าว ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง จึงได้จัดทำแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากจากท่านผู้ประกอบการ สมาคม ชมรม ด้านการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อร่วมมือกัน พัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าว

จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ประกอบการ สมาคม ชมรม ด้านการขนส่งสินค้าทางถนน ร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามด้านล่าง

>> คลิกเพื่อกรอกแบบสอบถาม <<

ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกันกรอกแบบสอบถาม


Share :แบบสอบถาม“การพัฒนาและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก”
3 ส.ค. 2561

แบบสอบถาม

“การพัฒนาและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก”

แบบสอบถาม“การพัฒนาและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก”

กรมการขนส่งทางบก เห็นความสำคัญของการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ประชาชน และต่อสังคม 

โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาความรู้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

เพื่อให้การพัฒนาดังกล่าว ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง จึงได้จัดทำแบบสอบถาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากจากท่านผู้ประกอบการ สมาคม ชมรม ด้านการขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อร่วมมือกัน พัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าว

จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ประกอบการ สมาคม ชมรม ด้านการขนส่งสินค้าทางถนน ร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามด้านล่าง

>> คลิกเพื่อกรอกแบบสอบถาม <<

ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกันกรอกแบบสอบถามShare :