ปริมาณการขนส่ง (เที่ยว) แยกตามประเภทสินค้าตามช่วงเวลา

ประเภทสินค้าปี พศ./เดือน
256025612562
พ.ย.มิ.ย.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.
   ข้าว22   10   20   2  
   ข้าวโพด10   2  
   เคมีภัณฑ์30   5  
   ซีเมนต์30   14  
   ปุ๋ย50  
   มันสำปะหลัง6  
   ไม้5  
   ยางพารา20   16   30  
   แร่เชื้อเพลิง10   22   22  
   แร่ธาตุ15  
   สัตว์มีชีวิต30  
   หิน ดิน ทราย30  
   อ้อย33   10   3   40  

ย้อนกลับ