ปริมาณการขนส่ง (ตัน – กิโลเมตร) แยกตามประเภทสินค้าตามช่วงเวลา

ประเภทสินค้าปี พศ./เดือน
256025612562
พ.ย.มิ.ย.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.
   ข้าว18,787   20,810   239,316   1,384  
   ข้าวโพด86,702   8,670  
   เคมีภัณฑ์4,918   5,686  
   ซีเมนต์30,552   162,355  
   ปุ๋ย34,692  
   มันสำปะหลัง18,011  
   ไม้  
   ยางพารา16,961   102,560   232,613  
   แร่เชื้อเพลิง140,684      
   แร่ธาตุ140,684  
   สัตว์มีชีวิต30,785  
   หิน ดิน ทราย30,785  
   อ้อย81,472   31,749   21,103   52,038  

ย้อนกลับ