ปริมาณการขนส่ง (ตัน) แยกตามประเภทสินค้าตามช่วงเวลา

ประเภทสินค้าปี พศ./เดือน
256025612562
พ.ย.มิ.ย.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.
   ข้าว223   200   400   15  
   ข้าวโพด200   20  
   เคมีภัณฑ์130   55  
   ซีเมนต์120   270  
   ปุ๋ย400  
   มันสำปะหลัง30  
   ไม้10  
   ยางพารา120   530   830  
   แร่เชื้อเพลิง200   220   220  
   แร่ธาตุ200  
   สัตว์มีชีวิต500  
   หิน ดิน ทราย500  
   อ้อย320   50   30   600  

ย้อนกลับ