บริการ
หน่วยงาน

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริมการขนส่งสินค้า

กลุ่มพัฒนา

และส่งเสริม

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนสถานีขนส่งสินค้า

ส่วนสถานี

ขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า

ส่วนประกอบ

การขนส่งสินค้า

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนาผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเรื่อง การยกระดับผู้ประกอบการโดยการรับรองคุณภาพการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โคราช

Read more ...
55 ครั้ง
10 ต.ค. 2561
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ขอรับความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย

Read more ...
83 ครั้ง
02 ต.ค. 2561
Card image cap
กลุ่มพัฒนาฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

Read more ...
341 ครั้ง
01 ต.ค. 2561
งานสัมมนา
29
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

Twist Lock : Safety Check Safety Life

28
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

งานสัมมนาประชาสัมพันธ์ "ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

16
สค

กลุ่มพัฒนาฯ

สัมมนา “ติดตามสถานการณ์ขนส่ง ในอนุภูมิภาค GMS”