เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร เวอร์ชั่น ขนาด ไฟล์สกุล จำนวน
ดาวน์โหลด
  
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง (Q Mark)
ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ 21 ส.ค. 61 165 KB DOC 288 Download
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ 08 ส.ค. 61 133 KB JPG 307 Download
ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q m... 08 ส.ค. 61 13,181 KB PDF 288 Download
ไฟล์เอกสารอ้างอิง 08 ส.ค. 61 118 KB PDF 260 Download
ไฟล์แบบประเมินตนเอง 08 ส.ค. 61 190 KB DOC 307 Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิ... 08 ส.ค. 61 143 KB PDF 152 Download
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน 08 ส.ค. 61 86 KB PDF 239 Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รั... 13 ธ.ค. 61 1,184 KB PDF 120 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
MOU ปี 2561 21 ส.ค. 61 928 KB PDF 233 Download
MOU ปี 2559 21 ส.ค. 61 611 KB PDF 112 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark 21 ส.ค. 61 1,439 KB PDF 148 Download
สิิทธิประโยชน์ Q Mark ของวิ... 21 ส.ค. 61 4,025 KB JPG 109 Download
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค... 22 ส.ค. 61 321 KB ค58)PDF 101 Download
หนังสือ รายงานผล Q Mark และ... 22 ส.ค. 61 559 KB (พย 59)PDF 77 Download
เอกสารแนบ 2 ตัวชี้วัดรายจัง... 22 ส.ค. 61 513 KB ย59)PDF 91 Download
หนังสือ เพิ่มตัวชี้วัดที่ 1... 22 ส.ค. 61 1,263 KB พ 61)PDF 79 Download
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ... 22 ส.ค. 61 94 KB DOC 65 Download
รายละเอียดตัวชี้วัด (รอบที่... 22 ส.ค. 61 368 KB DOC 126 Download
หนังสือติดตามตัวชี้วัดปีที่... 22 ส.ค. 61 1,385 KB ค 61)PDF 61 Download
ติดตามการดำเนินตัวชี้วัด สข... 22 ส.ค. 61 907 KB (สค 61)PDF 66 Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง (Q Mark)
ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ
Download
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
Download
ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q mark
Download
ไฟล์เอกสารอ้างอิง
Download
ไฟล์แบบประเมินตนเอง
Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน
Download
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน
Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฯ (Q Mark)
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
MOU ปี 2561
Download
MOU ปี 2559
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
Download
สิิทธิประโยชน์ Q Mark ของวิริยะประกันภัย
Download
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค.58)
Download
หนังสือ รายงานผล Q Mark และเร่ง ปชส. (พย. 59)
Download
เอกสารแนบ 2 ตัวชี้วัดรายจังหวัด Q (พ.ย.59)
Download
หนังสือ เพิ่มตัวชี้วัดที่ 11 Q Mark (ก.พ. 61)
Download
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (รอบที่ 2 2561)
Download
รายละเอียดตัวชี้วัด (รอบที่ 2 2561)
Download
หนังสือติดตามตัวชี้วัดปีที่ 2 (มี.ค. 61)
Download
ติดตามการดำเนินตัวชี้วัด สขจ. (ส.ค. 61)
Download