เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร เวอร์ชั่น ขนาด ไฟล์สกุล จำนวน
ดาวน์โหลด
  
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง (Q Mark)
ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ 21 ส.ค. 61 165 KB DOC 368 Download
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ 08 ส.ค. 61 133 KB JPG 396 Download
ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q mark 08 ส.ค. 61 13,181 KB PDF 358 Download
คู่มือพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วไป 13 มี.ค. 62 44,153 KB PDF 10 Download
ไฟล์เอกสารอ้างอิง 08 ส.ค. 61 118 KB PDF 355 Download
ไฟล์แบบประเมินตนเอง 08 ส.ค. 61 190 KB DOC 404 Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน 08 ส.ค. 61 143 KB PDF 191 Download
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน 08 ส.ค. 61 86 KB PDF 291 Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฯ (Q Mark) 13 ธ.ค. 61 1,184 KB PDF 156 Download
Service Quality Standard for Truck Operation (English Version) 13 มี.ค. 62 4,012 KB PDF 1 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
MOU ปี 2561 21 ส.ค. 61 928 KB PDF 291 Download
MOU ปี 2559 21 ส.ค. 61 611 KB PDF 163 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark 21 ส.ค. 61 1,439 KB PDF 208 Download
สิิทธิประโยชน์ Q Mark ของวิริยะประกันภัย 21 ส.ค. 61 4,025 KB JPG 139 Download
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 13 มี.ค. 62 958 KB วิริยะPDF 2 Download
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13 มี.ค. 62 329 KB PDF 2 Download
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 13 มี.ค. 62 2,057 KB PDF 2 Download
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค.58) 22 ส.ค. 61 321 KB ค58)PDF 138 Download
ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10 13 มี.ค. 62 5,144 KB ครึ่งปีแรก1- 2562PDF 2 Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง (Q Mark)
ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ
Download
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
Download
ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q mark
Download
คู่มือพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วไป
Download
ไฟล์เอกสารอ้างอิง
Download
ไฟล์แบบประเมินตนเอง
Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน
Download
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน
Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฯ (Q Mark)
Download
Service Quality Standard for Truck Operation (English Version)
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
MOU ปี 2561
Download
MOU ปี 2559
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
Download
สิิทธิประโยชน์ Q Mark ของวิริยะประกันภัย
Download
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Download
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Download
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Download
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค.58)
Download
ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10
Download