การสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ไฟล์ใบสมัคร
ไฟล์แบบประเมินตนเอง
การตรวจประเมิน เพื่อรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ไฟล์แบบฟอร์มตอบรับ
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน
ไฟล์เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
คู่มือผู้ตรวจประเมิน
สมุดประจำรถ
ประกาศ การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ.2557
ประกาศการกำหนดและติดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ.2553