สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
http://www.fti.or.th/
ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ NGV 
http://www.dlt.go.th/ngv/
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
http://www.railway.co.th/
กรมศุลกากร 
http://internet1.customs.go.th/
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ 
http://www.ecitizen.go.th/
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) 
http://www.otp.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) 
http://www.nesdb.go.th/
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
http://www.port.co.th/
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
http://www.exat.co.th/
สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต 
http://www.tlaps.or.th/index.html
สมาคมขนส่งทางบกเพื่อการนำเข้าและส่งออก 
http://www.imexta.com/
สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
http://www.roadassothai.com/index1.php
ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
http://www.adb.org/
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
http://www.asean.org/
สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 
http://www.siblor.com/
กระทรวงคมนาคม 
http://www.mot.go.th/
กรมการขนส่งทางบก 
http://www.dlt.go.th
กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนและภาษีรถ 
http://www.app.dlt.go.th/vrtsdi/
สำนักวิศวกรรมยานยนต์ 
http://www.site.dlt.go.th/esb/
ส่วนใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ 
http://www.apps.dlt.go.th/driving_hp/index.php
12