โครงการศึกษา
โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก”
โครงการพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก เพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2553
โครงการศึกษาพิกัดน้ำหนักรถบรรทุก
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
ขนส่งระหว่างประเทศ
 
 
เอกสารการขนส่งระหว่างประเทศ
ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม
มาตรฐานการบรรทุกในอาเซียน
ระเบียบการใช้สะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ- ห้วยทราย
 
 
เอกสารประกอบการสัมนา “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการกำกับรถขนส่งให้ปลอดภัย” (1/3/60)
         ความคืบหน้าการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ (กองแผนงาน)
         ปัญหาและมาตรการเกี่ยวกับผู้ประกอบการรถบรรทุก โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
         แผนพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดย นางสิริรัตน์ วีรวิศาล
         ยกระดับมาตรฐานด้านวิศวกรรมยานยนต์ (1 มี.ค.2560)
เอกสารประกอบการสัมนา “ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย” (1/7/59)
         บทบาทผู้ประกอบการขนส่งไทยก้าวสู่มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
         ยกระดับมาตรฐานด้านวิศวกรรมยานยนตร์
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
         กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่อง GPS
         ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย เล่ม 1
         ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย เล่ม 2
         ตาราง Table A Dangerous Goods List
         ประกาศ กำหนดลักษณะ GPS ของรถที่ใช้ในการขนส่งที่จดทะเบียนไว้ก่อน 25 มกราคม 2559
         ประกาศกรมการขนส่งทางบก ออกตามความในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558
         ประกาศเรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่อง GPS ของรถจดทะเบียนใหม่
การขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
         เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต/ต่ออายุ
ความรู้ทั่วไป
         ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Thai Truck Center)
สถิติการขนส่ง
กฎหมายการขนส่งด้วยรถบรรทุก
         กฎกระทรวง ฉบับที่ 62(พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และขนาดของรถ)
         กฎกระทรวง สมุดประจำรถ ปี 2559
         คู่มือและแนวทางปฏิบัติการควบคุมกำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมายด้านการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน
         ใบกำกับการขนส่ง
         พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ2556
         สมุดประจำรถ (เดิม)
         สมุดประจำรถ (ใหม่) ประกาศเมื่อ 19 ม.ค. 2560
         สรุปขนาดและสัดส่วนของรถบรรทุกและรถโดยสาร
การศึกษาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระหว่างประเทศ
         กรมทางหลวง
         ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร
         ด่านศุลกากรเชียงแสน
         ด่านอุบลราชธานี
         ท่าเรือเชียงของ
         ท่าเรือเชียงแสน
         ท่าเรือแหลมฉบัง
         ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
         แม่สอด 20 มีค 52
เอกสารประกอบการสัมนา “เพิ่มศักยภาพการขนส่งไทยให้เข้มแข็ง สร้างมาตรฐานขนส่งไทยให้ก้าวไกล”
         AEC ทิศทางของประชาคม ASEAN กับบทบาทของภาคการขนส่งที่ปลี่ยนแปลงไป (คุณทองอยู่ คงขันธ์)
         AEC ทิศทางของประชาคม ASEAN กับบทบาทของภาคการขนส่งที่ปลี่ยนแปลงไป (ดร.จุฬา สุขมานพ)
         การขนส่งระหว่างประเทศในกรอบ ASEAN
         การบริหารคุณภาพการขนส่งของบริษัทแนวหน้า
         การบริหารคุณภาพการขนส่งของบริษัทแนวหน้า
         การรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนำร่อง มาตรฐานการขนส่งด้วยรถบรรทุก
         ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม
         ฐานข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
         ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่อง มาตรฐานการประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก
         มาตรฐานการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
การประชุมหารือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทย-สปป. ลาว ณ แขวงเชียงขวาง สปป. ลาว
         TH-LAO2552
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ GMS CBTA
         brochureCBTA
รายชื่อผู้ประกอบการไทยที่ได้รับ GMS Road Transport Permit
         GMS permit
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน
         คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน
เอกสารหน่วยตรวจประเมินอิสระ(IB)
         การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (หน่วยตรวจประเมินอิสระ)
         การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (หน่วยตรวจประเมินอิสระ) ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
         การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (หน่วยตรวจประเมินอิสระ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
         การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (หน่วยตรวจประเมินอิสระ) ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
         หน่วยตรวจประเมินอิสระ
คู่มือประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ
         คู่มือประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
         คู่มือประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2556-2557
         รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2556
รายงานฉบับสมบูรณ์ ปี2557-2558
         รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ปี 2557
รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2554-2555
         รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2554
รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2552-2553
         รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2553
รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2551-2552
         รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2552