สำหรับบริษัทผู้ตรวจประเมินคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกใช้ User Name และ Password ที่เจ้าหน้าที่กรม ฯ ออกให้