เอกสารประกอบการสัมนา “ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย” (1/7/59)
     บทบาทผู้ประกอบการขนส่งไทยก้าวสู่มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
     ยกระดับมาตรฐานด้านวิศวกรรมยานยนตร์
เอกสารประกอบการสัมนา “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการกำกับรถขนส่งให้ปลอดภัย” (1/3/60)
     ปัญหาและมาตรการเกี่ยวกับผู้ประกอบการรถบรรทุก โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
     แผนพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดย นางสิริรัตน์ วีรวิศาล
     ความคืบหน้าการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ (กองแผนงาน)
     ยกระดับมาตรฐานด้านวิศวกรรมยานยนต์ (1 มี.ค.2560)
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
     ประกาศ กำหนดลักษณะ GPS ของรถที่ใช้ในการขนส่งที่จดทะเบียนไว้ก่อน 25 มกราคม 2559
     ประกาศเรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่อง GPS ของรถจดทะเบียนใหม่
     กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่อง GPS
     ตาราง Table A Dangerous Goods List
     ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย เล่ม 2
     ข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย เล่ม 1
     ประกาศกรมการขนส่งทางบก ออกตามความในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ระดับก้าวหน้า
     ข้อกำหนดกลุ่มการขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมหนัก
     ข้อกำหนดกลุ่มการขนส่งและกระจายสินค้าเบ็ดเตล็ด
     ข้อกำหนดกลุ่มการขนส่งสินค้าแช่แข็ง
     ข้อกำหนดกลุ่มการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนน
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ระดับทั่วไป
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์
     ไฟล์เอกสารอ้างอิง
     ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ
     คู่มือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก (พิมพ์ครั้งที่ 4)
     ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q mark
     ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน
     ไฟล์เอกสารยืนยันการตรวจประเมิน
     ไฟล์แบบสรุปผลการตรวจประเมิน
     ไฟล์แบบฟอร์มตอบรับ
     ไฟล์แบบประเมินตนเอง
     ทำเนียบผู้ประกอบการขนส่งคุณภาพ 370 ราย
การขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
     เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต/ต่ออายุ
     แบบฟอร์มคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
     แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
     แบบฟอร์มคำขอวางหลักทรัพย์
     แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
     แบบฟอร์มสัญญาให้สิทธิการใช้สถานที่้
     แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
     แบบฟอร์มบันทึกคำรับรอง (ใช้จำนวน 2 ฉบับ)
ความรู้ทั่วไป
     ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Thai Truck Center) - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพื่อรองรับ AEC
สถิติการขนส่ง
กฎหมายการขนส่งด้วยรถบรรทุก
     สรุปขนาดและสัดส่วนของรถ
     พรบรับขนของทางถนน56
     คู่มือและแนวทางปฏิบัติการควบคุมกำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมายด้านการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน
     กฎกระทรวง ฉบับที่ 62(พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และขนาดของรถ)
     กฎกระทรวง สมุดประจำรถ ปี 2559
     สมุดประจำรถ (เดิม)
     หนังสือแจ้งผู้ประกอบการเรื่องใบกำกับการขนส่ง
     ใบกำกับการขนส่ง
     สมุดประจำรถ (ใหม่) ประกาศเมื่อ 19 ม.ค. 2560
การศึกษาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระหว่างประเทศ
     กรมทางหลวง
     ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร
     ด่านศุลกากรเชียงแสน
     ด่านอุบลราชธานี
     ท่าเรือเชียงของ
     ท่าเรือเชียงแสน
     ท่าเรือแหลมฉบัง
     ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
     แม่สอด 20 มีค 52
เอกสารประกอบการสัมนา “เพิ่มศักยภาพการขนส่งไทยให้เข้มแข็ง สร้างมาตรฐานขนส่งไทยให้ก้าวไกล”
     การบริหารคุณภาพการขนส่งของบริษัทแนวหน้า
     มาตรฐานการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
     AEC ทิศทางของประชาคม ASEAN กับบทบาทของภาคการขนส่งที่ปลี่ยนแปลงไป (ดร.จุฬา สุขมานพ)
     การขนส่งระหว่างประเทศในกรอบ ASEAN
     การรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนำร่อง มาตรฐานการขนส่งด้วยรถบรรทุก
     AEC ทิศทางของประชาคม ASEAN กับบทบาทของภาคการขนส่งที่ปลี่ยนแปลงไป (คุณทองอยู่ คงขันธ์)
     ความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม
     ฐานข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
     ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่อง มาตรฐานการประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก
     รายละเอียดสัดส่วนรถบรรทุกตามกฏหมาย
     ร่างข้อกำหนดมาตรฐานการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
     The quality of the transportation front.
การประชุมหารือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทย-สปป. ลาว ณ แขวงเชียงขวาง สปป. ลาว
     TH-LAO2552
เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ GMS CBTA
     brochureCBTA
รายชื่อผู้ประกอบการไทยที่ได้รับ GMS Road Transport Permit
     GMS permit
เอกสารการขนส่งระหว่างประเทศ
     ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม
     มาตรฐานการบรรทุกในอาเซียน
คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน
     คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน-ราชอาณาจักรกัมพูชา
     คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน-สหพันธรัฐมาเลเซีย
     คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน-สาธารณรัฐสิงคโปร์
     คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
     มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ภาษาอังกฤษ
     คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (ราชอาณาจักรกัมพูชา) พ.ศ.2558
     คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) พ.ศ.2558
     คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) พ.ศ.2558
     คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) พ.ศ.2558
     คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) พ.ศ.2558
     คู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน (สาธารณรัฐอินเดีย) พ.ศ.2558
เอกสารหน่วยตรวจประเมินอิสระ(IB)
     แบบคำขอเป็นหน่วยตรวจประเมินอิสระ
     ประวัติผู้ตรวจประเมินประจำ
     หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจประเมินประจำ
     ตัวอย่าง โครงสร้างองค์กร
     ตัวอย่าง นโยบาย
     ตัวอย่าง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
     ตัวอย่าง ขั้นตอนการดำเนินงาน
     ตัวอย่าง แนวทางความรับผิดชอบด้านการเงิน
     คู่มือการกำกับดูแลหน่วยตรวจประเมินอิสระ
     คู่มือหน่วยตรวจประเมินอิสระ
     การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (หน่วยตรวจประเมินอิสระ) ณ วันที่ 9 มกราคม 2558
     การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (หน่วยตรวจประเมินอิสระ) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
     การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (หน่วยตรวจประเมินอิสระ) ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
คู่มือประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ
     บทนำ
     สารบัญ
     บทที่ 1 สภาพการขนส่งสินค้า โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง
     บทที่ 2 กฎระเบียบการขนส่งระหว่างไทยกับ สปป.ลาว
     บทที่ 3 กฎระเบียบการประกอบธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ใน สปป.ลาว
     บทที่ 4 โอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ใน สปป.ลาว
     ภาคผนวก ก : หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการขนส่งใน สปป.ลาว
     ภาคผนวก ข : ทำเนียบผู้ประกอบการขนส่งไทยที่ได้รับรอง Q Mark
     ภาคผนวก ค : รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งไทยที่ได้รับอนุญาต
     เอกสารอ้างอิง
     ปก
     บทนำ
     สารบัญ
     บทที่ 1 สภาพการขนส่งสินค้า โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง
     บทที่ 2 กฎระเบียบการขนส่งระหว่างไทยกับเวียดนาม
     บทที่ 3 กฎระเบียบการประกอบธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในเวียดนาม
     บทที่ 4 โอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์กับเวียดนาม
     ภาคผนวก ก : หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการขนส่งในเวียดนาม
     ภาคผนวก ข : ทำเนียบผู้ประกอบการขนส่งไทยที่ได้รับรอง Q Mark
     ภาคผนวก ค : รายชื่อผู้ประกอบการขนส่งไทยที่ได้รับอนุญาตขนส่ง ไทย-ลาว-เวียดนาม
     ภาคผนวก ง : เส้นทางขนส่งสินค้า
     เอกสารอ้างอิง
     ปก
รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2556-2557
     รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2556 บทที่1-6
     รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2556 บทที่7-9
     รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2556 ภาคผนวก ก-ข
     รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2556 ภาคผนวก ค-ซ
รายงานฉบับสมบูรณ์ ปี2557-2558
     รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ปี 2557
     ภาคผนวก
รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2554-2555
     รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2554
     รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2554 ภาคผนวก
รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2552-2553
     รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2553
รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2551-2552
     รายงานฉบับสมบูรณ์ปี2552